Allmän information om Språkprojektet

Här kommer inom kort information om språkprojektet att samlas. 

Studi.se utvecklar tillsammans med forskare och kommuner ett flerspråkigt digitalt läromedel, för att bättre kunna möta nyanlända elever och hjälpa dem att snabbare komma igång med svenskan och ämnesundervisningen i skolan.

Under tre år lanserar vi löpande det nya läromedlet, som ger elever möjlighet att arbeta med ämnesinnehållet parallellt och integrerat med språkinlärningen.

BAKGRUND

Läromedelsförlaget Studi.se har sedan tidigare utvecklat ett heltäckande svenskt digitalt läromedel med videolektioner och övningar för tio ämnen i årskurs 7 till 9.

Under vårterminen 2014 översatte vi på prov tre ämnen – kemi, biologi och religion – och textade och dubbade dem till arabiska. På tolv skolor med nyanlända elever testade elever, lärare och studiehandledare läromedlet. Testerna indikerade tydligt att det är möjligt att erbjuda nyanlända elever ämnesundervisning från första dagen i skolan, och att eleverna både lär sig fortare och mår bättre när de får arbeta med hela sin kognitiva kapacitet direkt, utan att först behöva behärska svenska till fullo.

Nu har vi gått vidare och utvecklar läromedlet på fler språk och för fler ämnen. Vi vidareutvecklar också den funktionalitet som stödjer samarbetet mellan elev, ämneslärare, studiehandledare och förälder.

Det finns ännu många obesvarade frågor; Hur mycket snabbare kan en elev lära sig på det här sättet? Hur skiljer sig behovet av stöd mellan olika ämnen och olika språkgrupper? Hur skall ett sådant här hjälpmedel bäst införas i förhållande till den ordinarie undervisningen?

Därför har vi bjudit in forskare från bland annat Stockholms Universitet att delta i det här forsknings- och utvecklingsprojektet. Genom deras deltagande får vi en stark koppling till forskningsfronten inom området och bättre möjligheter att mäta effekterna.

De språk projektet har valt att prioritera är baserade dels på behovet utifrån antalet nyanlända i varje språkgrupp, och dels utifrån tillgänligheten på studiehandledare inom respektive språkgrupp. 

Utöver svenska översätter, textar och dubbar vi videolektionerna och instuderingsfrågorna till:

● engelska

● arabiska

● tigrinska (för elever från Eritrea)

● somaliska

● dari (för elever från Afghanistan)

De ämnen projektet täcker är samtliga tio som är namngivna i antagningskraven för gymnasieskolan. Varje termin lanseras två nya ämnen till skolorna i deltagande kommuner.


DELTAGANDE

Vill din kommun delta i projektet och vara med och utveckla kunskap, verktyg och metoder för ett bättre mottagande av nyanlända?


Det här får ni som deltagande kommun:

 • Full tillgång till hela det redan existerande versionen av läromedlet på svenska för alla högstadieelever i kommunens skolor i tre år. Det inkluderar alla tio ämnen på svenska redan från start.
 • Full tillgång till hela språkpaketet (med fem språk utöver svenska i text, tal och övningsuppgifter), allt eftersom det blir tillgängligt under projekt.
 • Seminarier och erfarenhetsutbyten mellan kommuner och skolor varje termin, då vi samlar lärdomar och anpassar projektet, metoden, tekniken och innehållet baserat på den gångna terminen.
 • Tillgång till de forskare och experter som projektet har att tillgå


Det här bidrar kommunen med:

 • Medfinansiering av projektet under tre år (beräknas baserat på kommunens storlek och antal elever)
 • Aktiva lärare, studiehandledare och andra områdesexperter som är villiga sig tiden att testa, utvärdera och dela med sig av erfarenheter
 • Ge forskarna tillgång till deltagare för intervjuer och till anonymiserad data om elevers resultat för att kunna följa upp och mäta resultat


Detta anser redan medverkande kommuner de medverkar till:

 • Skapa förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt
 • Bidra till metodutveckling i undervisningen
 • Öka kvaliteten på studiehandledning för nyanlända
 • Öka motivationen för lärandet för den enskilde eleven
 • Att elever med annan bakgrund snabbare kan tillgodogöra sig läroplanens kunskapsmål
 • På sikt bidra till höjda resultat och höjd andel behöriga elever till gymnasiet.


Extra åtkomst

Flera av de deltagande kommunerna har visat intresse att använda det material som Språkprojektet utvecklar också för andra användare än den primära målgruppen i årskurs 7-9. Att ta in nya användare ökar möjligheten för projektet att hjälpa fler elever snabbare. 

Kommuner kan teckna sig för Extra åtkomst och får då följande

 • Behörigheter för elever i årskurs 4-6, deras lärare och studiehandledare
 • Behörigheter för elever i gymnasiet, deras lärare och studiehandledare
 • Behörigheter för elever i fristående skolor, årskurs 4-9 och gymnasiet, och deras lärare och studiehandledare

Det finansiella tillskottet för Extra åtkomst beräknas till 50% av det ordinarie beloppet för deltagande i projektet.

Vill din kommun delta i projektet? Önskar du få mer information tveka inte att kontakta mig:

susanne@studi.se

Fick du tillräckligt bra information här?

Hittar du inte vad du söker efter?

Kontakta gärna vår support så får du vanligtvis hjälp inom 24h.